Skip to main content

Winkelwagen

Close Cart

Algemene Voorwaarden BOUF Academy BV

1 Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 E-learningproduct (hierna product): Digitale leervorm gemaakt door BOUF Academy BV waarbij gebruik wordt gemaakt van computernetwerken voor distributie, communicatie en facilitering en waarbij inhoudelijk wordt ingegaan op onderwerpen op het gebied van wet- en regelgeving, invloed organiseren en governancevraagstukken op het gebied van de gezondheidszorg.

1.2 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen BOUF Academy BV en Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

1.3 Wederpartij: de partij waarmee BOUF Academy B een Overeenkomst sluit waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijnde een natuurlijk persoon, een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of een rechtspersoon.

1.4 www.boufacademy.nl/algemene-voorwaarden middellijk of onmiddellijk geraadpleegd.

1.5 Aanbod: elk aanbod van een Product, zoals BOUF Academy BV die in zijn openbare aanprijzingen aan Wederpartij aanbiedt.

1.6 Producten (enkelvoud: Product): door BOUF Academy BV aangeboden e-learningproduct(en) die het voorwerp zijn van een aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere rechtshandeling tussen BOUF Academy BV en Wederpartij.

1.7 Persoonsgegevens: alle informatie aan de hand waarvan een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd zoals bedoeld in artikel 4 onder 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van BOUF Academy met betrekking tot een Product indien daaruit een Overeenkomst voortvloeit, alsmede op de Overeenkomst zelf.

3 Algemeen

3.1 Alle rechten met betrekking tot een Product en de Website berusten bij BOUF Academy BV, mits deze rechten niet aan iemand anders toekomen indien derden materiaal beschikbaar stellen om op de Website te publiceren.

3.2 Elk Aanbod gedaan door BOUF Academy BV verplicht BOUF Academy tot niets, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De inhoud van folders, brochures en enig ander (al dan niet elektronisch) reclamemateriaal, bindt BOUF Academy niet. Een Aanbod gedaan in reclame-uitingen is geldig gedurende 30 dagen na eerste publicatie, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.3 Een Overeenkomst met BOUF Academy BV komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge inschrijving voor een Product en aanvaarding van de inschrijving door BOUF Academy BV. Aanvaarding vindt plaats middels toezending van de bevestiging aan Wederpartij. Door het plaatsen van een mondelinge of schriftelijke bestelling aanvaardt Wederpartij deze algemene voorwaarden.

3.4 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. De rechter te Utrecht is met uitsluiting van elke andere rechter bevoegd kennis te nemen van geschillen.

4 Prijs en betaling

4.1 Levering van een Product geschiedt tegen de op het moment van aangaan van de Overeenkomst gehanteerde prijzen.

4.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en dienen inclusief BTW te worden voldaan.

4.3 BOUF Academy is gerechtigd prijzen van Producten aan te passen.

4.4 Wederpartij is verplicht van of in naam van BOUF Academy BV ontvangen facturen binnen veertien dagen na dagtekening te voldoen. Verrekening, op welke manier dan ook, is niet toegestaan.


4.5 De termijn van veertien dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Wederpartij derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat tijdstip vangt de wettelijke vertragingsrente aan.

4.6 Na het verstrijken van de betalingstermijn kan de toegang tot het Product worden opgeschort. Indien betaling alsnog plaatsvindt, zal de toegang worden hersteld. Opschorting leidt niet tot enige restitutie van productbetaling.

4.7 Als Wederpartij langer dan drie maanden in verzuim is, wordt de nota, bovenop de vertragingsrente, ter delging van de buitengerechtelijke incassokosten, verhoogd met 15% van de hoofdsom wegens niet tijdige betaling, doch nimmer meer dan toegestaan op grond van de Wet Normering buitengerechtelijke incassokosten.

4.8 In geval van niet (tijdige) betaling van een factuur, is BOUF Academy BV gerechtigd tot vergoeding van de gemaakte kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand.

5 Intellectueel eigendom

5.1 BOUF Academy BV behoudt zich alle rechten van intellectueel eigendom voor ter zake van de door BOUF Academy BV aan Wederpartij geleverde Producten alsmede reproducties daarvan. Onder intellectuele eigendomsrechten worden mede begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de Richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken.

5.2 Wederpartij erkent deze rechten en zal zich onthouden van iedere vorm van directe of indirecte inbreuk hierop, op straffe van een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 5.000 voor elke overtreding, onverminderd de aan BOUF Academy BV overigens ter zake toekomende rechten.

5.3 Het is Wederpartij niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BOUF Academy BV, geleverde content of resultaat van geleverde Producten te (doen) dupliceren, in aangepaste vorm te gebruiken/verwerken of op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden op straffe van een boete van een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete € 5000,- voor elke overtreding, of, wanneer deze hoger is, de daadwerkelijke schade van BOUF Academy BV.

6 Persoonsgegevens

6.1 Wederpartij is er mee bekend dat BOUF Academy BV Persoonsgegevens verwerkt in de zin van artikel 4 sub 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming van Wederpartij welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Overige Persoonsgegevens van Wederpartij kunnen door BOUF Academy BV worden verwerkt indien Wederpartij hier toestemming voor heeft gegeven. Wanneer Wederpartij hier toestemming voor heeft gegeven, kunnen deze Persoonsgegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Meer informatie over de wijze waarop BOUF Academy BV Persoonsgegevens verwerkt, is te vinden in de Privacyverklaring van BOUF Academy BV.

7 Klachtenregeling

7.1 Klachten over een factuur, Product of de uitvoering van de Overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij BOUF Academy BV FBN uiterlijk veertien dagen nadat Wederpartij de gebreken heeft geconstateerd. Ingediende klachten schorten de betalingsverplichting van Wederpartij niet op.

7.2 BOUF Academy BV streeft ernaar klachten binnen vijf werkdagen na ontvangst te reageren. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt Wederpartij hierover geïnformeerd en zal een andere tijdsindicatie worden gegeven.

8 Diversen

8.1 BOUF Academy BV is gerechtigd onderhavige voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten, vanaf een door FBN Juristen aangegeven datum. BOUF Academy BV zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken op een door haar te kiezen wijze. Bij een geringe wijziging kan worden volstaan met publicatie van de gewijzigde voorwaarden op [naam website]. Uitsluitend wijzigingen met een ingrijpend karakter geven Wederpartij het recht om BOUF Academy BV mede te delen dat zij de Overeenkomst wenst voort te zetten op basis van de ongewijzigde laatst geldende voorwaarden.