Skip to main content

Winkelwagen

Close Cart

Privacystatement inclusief cookiestatement BOUF Academy

BOUF Academy is de besloten vennootschap BOUF Academy BV, kantoorhoudende te (3701 AN) Zeist aan Nooitgedacht 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 87905477. BOUF Academy is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door BOUF Academy de verwerkingsverantwoordelijke. Uit eigen initiatief dan wel via (digitale) doorverwijzing van een andere persoon en/of organisatie (zoals zorgorganisatie, branche – en/of beroepsvereniging) bent u op de website van BOUF Academy terechtgekomen. Het invoeren van uw persoonsgegevens ten behoeve van het verwerven van e-learning vindt plaats binnen de online omgeving van BOUF Academy.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Ten behoeve van de financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: 7 jaar

Doeleinde: Ten behoeve van het beheren van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer), Levering adres, Factuuradres, Betaling gegevens, BTW-nummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: 6 jaar

Doeleinde: Ten behoeve van de facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer), Factuuradres, Betaling gegevens, KvK nummer, BTW-nummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: 6 jaar

Doeleinde: Het instandhouden van  het BOUF Academy leerplatform en het leveren van e-learnings.

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: 6 jaar

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: 6 jaar

Doeleinde: Het bijhouden van een klantenbestand
Gegevens: Naam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, Social media, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: 6 jaar

Marketing

Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: NAW-gegevens, Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer), Klikgedrag en Surfgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: 3 jaar

Doeleinde: Het versturen van de (digitale) nieuwsbrief
Gegevens: NAW-gegevens en Contactgegevens (e-mailadres)
Grondslag: Toestemming
Bewaartermijn: Totdat de toestemming wordt ingetrokken

Doeleinde: Retargeting
Gegevens: NAW-gegevens, Contactgegevens (e-mailadres), Klikgedrag, Surfgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: 3 jaar

Website

Doeleinde: Het analyseren van gedrag van websitebezoekers en het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website
Gegevens: Surfgedrag, Locatie, IP-adres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: 12 (Hotjar) en 26 maanden (Google Analytics)

Doeleinde: Het aanmaken en beheren van een account
Gegevens: Naam, E-mailadres, Wachtwoord, User ID
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Totdat je het account weer opzegt, of tot maximaal 5 jaar nadat je voor het laatst bent ingelogd

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, E-mailadres, Wachtwoord, User ID en Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: 3 jaar

Doeleinde: Contact met je opnemen, bijvoorbeeld door middel van de chatfunctie of door middel van een invulformulier
Gegevens: NAW-gegevens, Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres), Bedrijfsnaam, User ID en Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: 3 jaar

Doeleinde: Het inplannen van een online demo
Gegevens: NAW-gegevens, Bedrijfsnaam en Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: 3 jaar

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

BOUF Academy heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat BOUF Academy gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Publieke (internet)bronnen zoals LinkedIn.

Ontvangers van de persoonsgegevens

BOUF Academy deelt jouw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • Wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • Dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
 • Jij hier toestemming voor geeft;
 • Wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • Wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld wanneer de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Postorderbedrijven
 • Betalingsdienstverleners
 • Cookiedienstverleners
 • IT-leveranciers en-dienstverleners
 • Marketingbedrijven
 • Reviewbedrijven
 • Opleidingspartners

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om die dienstverlening te verlenen kan BOUF Academy jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). BOUF Academy doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

BOUF Academy neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Recht op inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij BOUF Academy over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Recht op rectificatie
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij BOUF Academy. Je kunt verzoeken dat BOUF Academy je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om BOUF Academy te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ vanBOUF Academy of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van BOUF Academy te verkrijgen. BOUF Academy zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Recht om jouw toestemming in te trekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat BOUF Academy je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door BOUF Academy
Een verzoek kan verstuurd worden naar contact@boufademy.nl. BOUF Academy zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat BOUF Academy een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Indien BOUF Academy je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt BOUF Academy ze?

Een cookie is eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

De website van BOUF Academy maakt gebruik van cookies die het bezoekersgedrag in kaart brengen. Daarvoor maakt BOUF Academy gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw randapparatuur waardoor jouwgebruik van de website kan worden geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Wij krijgen hierdoor inzicht in de wijze waarop de website van BOUF Academy wordt gebruikt. Wij kunnen aan de hand van die gegevens zo nodig onze website of diensten aanpassen.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop BOUF Academy je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar contact@boufacademy.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop BOUF Academy jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar contact@boufacademy.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming; de Autoriteit Persoonsgegevens.